www.humjayega.tk>>>A complete humour site as a tribute to Hum Jayega                                                                             Our heartfelt thanks for visiting this site. Feel free to check out all the jokes and other funny stuff !                                                                                                             Vote in the funny poll and let your voice count!
We have these items...
You need to have nepali fonts ( such as preeti, kantipur, kalimati etc.)  installed in your system to view the nepali jokes. If you don't have nepali fonts in your computer then download them here: Download

Nepali Jokes Page #1 (01-07)

किराहरु र जनावरहरुको फूटबल म्याच

एकचोटि किराहरु र जनावरहरुको फूटबल म्याच भएछ । हाफ ट्याम हुँदासम्म जनावरहरुले ६ गोल गरेछन्, तर किराहरुले भने गोलै गर्न सकेनछन् । दोश्रो हाफमा किराहरुको कोचले सय खुट्टे अरिमुठे (MILLIPEDE) ल्याएछ । अरिमुठेले दनादन १२ गोल ठोकेछ, किराहरुले १२-६ मा खेल जितेछन् । खेल सकिएपछि पत्रकारहरुले किराको कोचलाई सोधे;
"कोचज्यू, यस्तो राम्रो खेल्ने अरिमुठेलाई पहिल्यैबाट किन नखेलाएको?"
"पहिल्यैबाट खेलाउने मन त मलाईपनि थियो भाई, तर के गर्ने, बिचरालाई सय वटा खुट्टामा बुट कस्नै हाफ टाइमसम्म लाग्यो ।"


दिमागमा आगो

श्रीमती: तिमी मलाई धेरै रिस नउठाउ त ! मेरो दिमागमा आगो बलेको छ आज ।
हम जाएगा: ए, तेही भएर होला, आज बिहानैदेखि गुईँठा बालेको गन्ध आएको ।


गधा

हम जाएगा (श्रीमतीसंग) : हेरन, छोराले गधा चढ्छु, गधा चढ्छु भनेर हैरान पारिसक्यो ।
श्रीमती: के भो त नि, एकछिन काँधमा बोके हुन्न त ?


wf]jLsf] uwf

 Ps  wf]jLn] cfgf] l5d]sLnfO{ cfgf] b':v kf]vb} eg]5- of/ d]/f] uwfn] xl/of] 3fF; vfg] cfbt eP/ ;'s]sf] wfF; t vfFb}vfFb}g\ . s] ug]{ xf]nf ?

l5d]sLn] xQ g kQ eg]5- w]/}  ;lhnf] 5 . d]/f] e};Ln] klg ;'s]sf] wfF; vfFb}gYof] d}n] t xl/of] rZdf nufOlbPsf] udfud vfg yfNof] .

bf];|f] lbg wf]aLsf] xftv'fdf Knfi6/ u/]sf] u/]sf] b]v]/ l5d]sLn] wf]aLnfO{ ;f]w]5- s] eof] ?

wf]aLn] eg]5- s] ug]{ of/ uwfnfO{ xl/of] rZdf nufOlbb} lyPF . uwfn] b'O{ nfQL xfGof] / eGof] - dnfO{ e};L ;lDem;\ sL Sof xf] .


k};f

k|]dL - dnfO{ k};fsf] ;Vt ht 5 .

(d]/f] afaf lj/fdL x'g'x'Gt . )

k|]dLsf - ?k}ofFsf] t dnfO{ klg h/t 5 .

k|]dL - lsg, s] eof] ?

k|]dLsf - s] x'g' lg  ! ltdLnfO{ g} lbgnfO{ xf] .


/fd: ltdLx kltkTgL ;w}+ lsg emu8f ul//xG5f}+ .

/fw]|Zofd: - s] ug]{ xfd|f] klxnf] e]6}] jfbljjfb k|ltof]lutfdf ePsf] lyof] .


Pshgf c;fWo} df]6f] dflg; b'Anfpg] ;xnfxf lng 8fs6/ sxfF uP5 .

df]6f] dfG5] -8fS6/ ;fa ! d]/f] hLp c;fWo} ef/L  ef] d kftnf] / km'lt{nf] x'g rfxfG5' .

8fS6/ - b'Anf] x'g t ;lhnf] 5 lg . laxfg a]n'sf] @/@ j6f /f]6L vfg'xf];\ tkfO{ Ps ;fnd} rfx]h:t} kftnf] x'g ;Sg'x'G5 .

df]6f] dfG5] - ;fFtL 8fS6/;fa Tof] /f]6L rflxF vfgf cl3 vfg] ls vfgf kl5 ?

afaf         /fd' ltdLn] Tof] df6f]df s] vf]h]sf <

/fd'          tkfO{sf] gfd vf]h]sf] .

afaf         d]/f] gfd lsg lg <

/fd'          cfdfn] eg]sf] d}n] tkfO{sf] gfd df6f]df ldnfO{lbPF /] .

 

 
 
          
 

Jokes Categories


Other Items


Funny Games/Tests


Interaction


Links


The Rail

 The Rail

(Click on the arrows to go to a random site)


Jokes Search

(Not in this site...on navehumour.com)


Messages

Please sign the guestbook before leaving and support us!

Share Jokes

If you have any jokes or any funny stuff to share with please send them to humjayega@mail.com or use the feedback page on the interaction section to send the jokes or materials to us.


Statistics

View Stats